بررسی بازی Mooseman، سفری در افسانه های روسی

دسته ای از بازی ها هستند که به نظر می رسد سازندگان آنها برای آن که هم حال خودشان خوب شود و هم حال ما، آن را طراحی و ساخته اند و بدون آنکه...